nejde nakupovat

Hnojivo MKH 18 25 l

Kód: 84
Neohodnoceno
1 450 Kč 1 198,35 Kč bez DPH
Skladem

MKH-18 je vhodné pro většinu druhů zelenin a ovoce. Kapalné hnojivo obsahující základní živiny, dusík, draslík, vápník hořčík.

Detailní informace

Detailní popis produktu


Identifikace nebezpečnosti

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs není klasifikovaná jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008. 

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky Může dráždit zejména oční spojivky a sliznice (pouze koncentrát). 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí Nemá nepříznivý vliv na životní prostředí. 


Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění 


Opatření pro bezpečné zacházení 

Zabraňte tvorbě plynů a par v koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné koncentrace pro pracovní ovzduší. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

MKH 18 se skladuje v čistých a suchých skladištích, odděleně od potravin a krmiv. Teplota při skladování nesmí klesnout pod 0 C. Případně vyloučené krystaly se při pokojové teplotě a protřepání opět rozpustí. Chraňte před dětmi. 


Určená použití směsi MKH-18 je vhodné pro většinu zelenin a ovoce, brambory, víceleté pícniny, travní porosty a v menším rozsahu pro jahody a červený rybíz. MKH-18 je určeno hlavně pro listovou výživu rostlin. Zvyšuje odolnost proti škodlivým činitelům a zlepšuje celkový stav rostlin. Rychle vyrovnává deficit obsažených základních živin a stopových prvků a při pravidelné aplikaci dodává tyto živiny v průběhu celého vegetačního období. MKH-18 lze použít i pro aplikaci zálivkou.


Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Nejezte, nepijte a nekuřte při práci. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné gumové rukavice, gumové boty. Při postřiku a mlžení používejte ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít. Dodržujte běžná hygienická opatření. Po práci a před jídlem omyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. 


Pro včely je relativně neškodné. Hnojivo nesmí být použito jinak, než je uvedeno v návodu. Hnojivo je zakázáno přebalovat do jiných obalů. Při kombinované aplikaci s přípravky na ochranu rostlin nutno dodržovat hygienická opatření jako u daného pesticidního přípravku. Přípravek je nehořlavý. V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet. Hnojivo se může při vyšším zahřátí nebo v případě náhodného požáru tepelně rozkládat za vývoje jedovatých zplodin. V těchto případech použít izolační dýchací přístroj. Ložisko izolovat a chladit, případně rychle hasit vodou. Otrava nitrozními plyny se projevuje bolestmi hlavy a dechovými potížemi i po několika dnech. 

Doplňkové parametry

Kategorie: Ochrana rostlin a hnojiva
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 25.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

 

Přípravky pro ochranu lesa pro Vás NeraAgro vyrábí již od roku 1998.

V současné době vyrábí tyto přípravky pro dlouholeté spokojené zákazníky.

Ochrana lesa

Vyrábíme pro Vás velmi účinné a kvalitní repelentní přípravky proti okusu lesní zvěře.

  • Morsuvin
  • Recervin
YouTube.com
NERAAGRO
 
NERAAGRO

Hnojiva a ochrana rostlin

Od roku 2003 pro Vás vyrábíme kvalitní hnojiva pro menší i velké zemědělce.

Hnojiva jsou vhodné například i pro pěstitele chmele.

  • Vegaflor Classic
  • MKH-18
Nabídka hnojiv
NERAAGRO

Hnojiva

Vyrábíme hnojiva také i pro domácí použití.

  • Jaro
  • Zelené rostliny
  • Balkonové rostliny
  • Rajče a paprika
  • Květy a plody
  • Chilli
Nabídka hnojiv
 

Dezinfekce zařízení

Přípravky DESPON A a DESPON K jsou ideálním pomocník při čištění a dezinfekci zařízení v prvovýrobě mléka a v potravinářském průmyslu.

Kombinace těchto dvou kvalitních přípravků působí proti mléčným usazeninám a jsou tak tím nejlepším pomocníkem pro čisté prostředí.

Přejít na produkty
NERAAGRO